วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น

การดัดแปลงวงจรลอจิกเกต

การเขียนสมการจากวงจรลอจิกเกตการดัดแปลงวงจรลอจิกโดยใช้แนนด์เกตหรือนอร์เกตเพียงอย่างเดียว
การเขียนสมการจากตารางความจริง

การลดรูปของ Min Term หรือ Sum of Product