วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


การเขียนวงจรลอจิกเบื้องต้น

การดัดแปลงวงจรลอจิกเกต

การเขียนสมการจากวงจรลอจิกเกตการดัดแปลงวงจรลอจิกโดยใช้แนนด์เกตหรือนอร์เกตเพียงอย่างเดียว
การเขียนสมการจากตารางความจริง

การลดรูปของ Min Term หรือ Sum of Product


แผนภาพเวลา

แผนภาพไทมมิ่ง (Timing Diagram) คือรูปภาพที่ใช้แทนความหมายของสัญญาณอินพุต และเอาต์พุต ที่มีความสัมพันธ์กันในวงจรลอจิกหรือสวตชิ ิ่งเน็ตเวอร์ค (Switching Network)